Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Bezva túry

I. úvod
Cestovní agentura Bezva túra, IČO:05056276, se sídlem Velká Štáhle 24, Velká Štáhle, kontaktní osoba: Markéta Hebláková, která je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, zprostředkovává ubytování a služby. Působí na českém trhu jako cestovní agentura, která provozuje svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek www.bezvatura.cz

II. Objednávky

Každý zákazník, jež si závažně objedná zájezd, musí zaplatit zálohu 1.000 Kč. Rozdíl z celkové částky zájezdu zaplatí na místě v českých korunách, pokud se nedohodne jinak. Po zaplacení zálohy máte automaticky rezervované místo.
III. Storno podmínky
Zákazník může před zahájením zájezdu pořádaného cestovní agenturou od smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení zákazníka porušení povinnosti agentury vyplívající ze zákona, je zákazník povinen zaplatit agentuře storno poplatky stanovené níže:
– Zákazníkovi, který zruší zájezd, nebude vrácena záloha ve výše 1000 Kč na zájezd.
Osvobození od storna poplatku:
a) Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na zájezd.
b) Zákazník není povinen hradit storno poplatky, pokud doloží lékařské potvrzení, že se nemůže zájezdu zúčastnit.
Cestovní agentura se zprostí odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokud pouze v případě, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo v důsledku nepředstavitelné a nepřekonatelné překážce, která vznikla nezávisle na vůli agentury, či došlo ke zrušení zájezdu z důvodu nesplnění podmínek minimálního počtu zákazníku. V tomto případě se zákazníkovi vrátí záloha v plné výši.
IV. Reklamace
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu Zájezdu). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u průvodce v místě pobytu a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno zákazníka, specifikace zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán zákazníkem a průvodcem. V případě, že reklamace nebude z jakéhokoli důvodu vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu.
Pokud se zákazník rozhodne reklamovat zájezd, či jinou poskytnutou službu až po ukončení zájezdu, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu nebo od okamžiku, kdy měl být Zájezd ukončen, jinak nárok zaniká). Reklamaci odešlete na email: bezvatura@bezvatura.cz, nebo na adresu Vellká Štáhle 24, 793 51 Břidličná. Doporučujeme písemnou reklamaci doplnit o popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet, jméno zákazníka, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) nebo dalšími vhodnými materiály. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn a to nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se zákazník s agenturou nedohodnou jinak.
Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dne následujícího po obdržení reklamace v souladu s ustanovením zákona č.89/ 2012 Sb., občanského zákoníku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Pokud je reklamace podána písemně doporučenou poštou, dnem začátku běhu 30denní lhůty pro vyřízení reklamace je den následující po dni, kdy je reklamace k dispozici prodejci..
Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jak reklamovat zájezd
Správná reklamace zájezdu by měla obsahovat všechny tyto náležitosti:
1. Adresu cestovní agentury
2. Vaše jméno a adresu
3. Datum podání reklamace
4. Informace o zájezdu včetně identifikace smlouvy
5. Text s popisem reklamované vady, události či služby
6. Návrh odškodnění (proplacení nákladů, sleva z ceny zájezdu…)
7. Zdali již byla poskytnuta náhrada (případně jaká)
8. Váš podpis

Není možné reklamovat
• Počasí – déšť, sníh, vysoké teploty apod.
• Zpoždění v důsledku špatného počasí – jestliže bylo zpoždění způsobeno okolnostmi, které nemohl dopravce ovlivnit (sněhová vánice, bouřka…), právo na odškodnění nevzniká

V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
Cestovní agentura má povinnost pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí zákazníka o koupi zájezdu, zejména o:
(a) termínu zahájení a ukončení Zájezdu,
(b) ceně zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy,
(c) případech, kdy je zákazník povinen zaplatit odstupné při zrušení zájezdu, a o výši tohoto odstupného,
(d) místě určení cesty nebo pobytu,
(e) druhu dopravního prostředku
(f) ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky) – mapa o umístění ubytování uvedená na Webu
(g) stravování,,
(h) tom, zda je pro Zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem musí být Zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a zájezd ruší.),
(l) programu v místě pobytu a případných dalších službách souvisejících se zájezdem,
• Pokud se zákazník ocitne po zahájení zájezdu v nesnázích, zavazuje se mu poskytovatel zájezdu poskytnout neprodleně pomoc.
• Každý účastník je si vědom svého zdravotního, psychického a fyzického stavu, o kterém informuje průvodce. V případě, že účastník nebude informovat průvodce o svém zdravotním stavu, nebo nebude respektovat pokyny průvodce, cestovní agentura nenese zodpovědnost za případné škody ani újmu na zdraví, které by takovým konáním zapříčinil. Za všechno nese plnou zodpovědnost klient.

Účastník zájezdu souhlasí s použitím obrázkových snímku za účelem propagace , reklamy a další činností společností a to bez jakéhokoli časového či jiného omezení pro všechny způsoby užití dle autorského zákona cestovní agentury, nedohodnou-li se jinak.
V rámci uděleného oprávnění je agentura oprávněna tyto obrazové snímky jakkoli upravovat, zpracovávat, měnit a spojovat s jinými díly. Zákazník dává ve smyslu ustanovení § 84 a 85 NOZ svolení se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků týkajících se všech osob vyobrazených na obrazovém snímku poskytnutém agenturou.

VI. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje návštěvníků serveru bezvatura.cz jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky.

VII. Pojištění
V ceně zájezdu není pojištění. Každý účastník je povinen zajistit si pojištění.

VIII. Cestovní doklady
Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru.
Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 6. 17